Polityka Prywatności

DEFINICJE

 1. Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny
  podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych
  osobowych – WSR Comfort sp.z o.o.siedzibą przy ul. Głazowa 43 (60-116) w Poznaniu wpisana
  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871826, REGON:
  639693310, NIP: 7781369984 należąca do spółek z grupy Dalpo z siedzibą w Poznaniu, ul.
  Miedziana 3, 60-118 Poznań (dalej: ”Dalpo”).
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
  fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w
  tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w
  korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej
  podobnej technologii.
 3. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez
  Administratora, np. osoba kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.comfortreha.pl.
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
  usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane
  osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi
  w nich zasadami przetwarzania danych.
 2. Administrator:
  – zapewnia przejrzystość przetwarzania danych;
  – zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich
  zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej
  przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie
  odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
  – dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do
  wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest
  to niezbędne.
  – przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i
  poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Podmiotom
  danych. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa
  doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku”
  danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować
  wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności Podmiotów danych,
  Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w
  sposób zgodny z przepisami.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@comfort-reha.pl lub
  adres korespondencyjny: WSR Comfort sp. z o.o. ul. Głazowa 43, 60-116, Poznań.
 2. Administrator wyznaczył panią Katarzynę Ellerik jako Inspektora ochrony danych, z którą można
  kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych przesyłając wiadomość
  na adres iod@dalpo.pl lub pisemnie na adres pocztowy administratora wskazany w punkcie
  powyżej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury
  umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w
  zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
  Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie
  operacje na Danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
  podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
  bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie
  Administratora.
 3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych
  zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator
  wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 1. SERWIS INTERNETOWY
  W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie
  niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o
  aktywności Użytkownika w Serwisie.
  Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne
  identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) przetwarzane
  są przez Administratora:
  – w celach prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki niezbędne: przetwarzane w oparciu o
  usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
  – w celu badania ruchu na stronie internetowej, poznawania preferencji Użytkowników,
  analizowania ich zachowania w serwisie oraz umożliwienia interakcji z zewnętrznymi sieciami
  i platformami – pliki statystyczne: przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika
  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  – w celach wyświetlania reklam dopasowanych do profilu użytkownika odwiedzającego stronę.
  Na podstawie historii przeglądania budowane są profile, które udostępniane są partnerom
  reklamowym, aby spersonalizowane reklamy wyświetlały się na innych stronach – pliki
  marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. FORMULARZ KONTAKTOWY SKLEPY PARTNERSKIE
  Administrator zapewnia możliwość otrzymania list sklepów partnerskich przy wykorzystaniu
  elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych
  osobowych niezbędnych do weryfikacji jakości obsługi kontaktu i udzielenia odpowiedzi na
  zapytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu otrzymania
  listy sklepów partnerskich, a ich niepodanie skutkuje brakiem takiej możliwości. Podanie
  pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji
  nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą
  prawną przetwarzania w celu obsługi zapytania przesyłanego za pomocą formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w zakresie danych podanych fakultatywnie
  podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. FORMULARZ KONTAKTOWY
  Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
  elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania
  Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
  Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi
  zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych
  jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi
  jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania
  w celu obsługi zapytania przesyłanego za pomocą formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1
  lit. f) RODO, a w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest
  zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. KONFIGURATOR WÓZKA REHABILITACYJNEGO
  Administrator zapewnia możliwość dokonania konfiguracji sprzętu rehabilitacyjnego za
  pośrednictwem Serwisu. W takim przypadku od Użytkownika wymagane jest podanie danych
  niezbędnych do dokonania konfiguracji oraz danych kontaktowych Użytkownika w celu
  potwierdzenia zawarcia umowy. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest
  wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem
  możliwości obsługi, a w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną
  przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO – dla danych
  dotyczących zdrowia). W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem
  konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe
  informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy
  lub w momencie pozyskania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest
  niezbędne w celu podjęcia przez Administratora działań na żądanie Podmiotu danych, przed
  zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  w związku z zawarciem umowy znajdują się również w pkt 4 poniżej.
 5. ZAKUP PRODUKTÓW (w tym zakupy przez telefon oraz za pośrednictwem poczty
  elektronicznej).
  Administrator zapewnia możliwość dokonania zakupów produktów za pośrednictwem
  połączenia telefonicznego i/lub poczty elektronicznej.
  Dla realizacji tego celu zbiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr PESEL, data
  urodzenia, adres do korespondencji/wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, które są
  przetwarzane w celu :
  – podjęcia na żądanie kupującego działań zmierzających do zawarcia umowy i realizacji zawartej
  umowy kupna-sprzedaży, w tym do obsługi płatności, dostawy i informacji o statusie oraz
  obsługi procesu reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności związanych
  z koniecznością dokonania rozliczenia z Narodowych Funduszem Zdrowia (NFZ),
  rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w
  przypadku dokonywania zakupu przez opiekuna prawnego pacjenta, w celu rozliczenia zakupu
  z NFZ zbieramy: Imię i nazwisko, nr pesel, datę urodzenia zarówno pacjenta jak i osoby go
  reprezentującej.
  – dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. REJESTRACJA WÓZKA REHABILITACYJNEGO
  Administrator zapewnia możliwość dokonania rejestracji zakupionego sprzętu
  rehabilitacyjnego (wózka) za pośrednictwem Serwisu. Zarejestrowanie wózka oraz wyrażenie
  zgody na przesyłanie informacji marketingowych skutkuje uzyskaniem rozszerzonej gwarancji
  na ramę wózka (pełna treść warunków gwarancji znajduje się pod formularzem
  rejestracyjnym). Skorzystanie z możliwości uzyskania rozszerzonej gwarancji stanowi
  dodatkowy benefit do zawartej umowy kupna-sprzedaży i jest uwarunkowany wyrażeniem
  zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
  Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, jednak jej wycofanie spowoduje brak
  możliwości korzystania z rozszerzonej gwarancji. Wycofanie zgody nie wpłynie na pogorszenie
  jakości świadczonych usług ani wykluczenie z dostępu do warunków (jakościowych i cenowych)
  standardowej umowy.
 7. KONTAKT TELEFONICZNY
  W przypadku podejmowania z Administratorem kontaktu telefonicznego, w sprawach
  niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać
  podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której
  dotyczy kontakt – podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej
  sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 8. KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA
  W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej
  korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z
  nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu
  komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
  – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do
  niego w związku z jego działalnością gospodarczą;
  – Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy
  korespondencja.
 9. BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA
  W przypadku przeprowadzania badania satysfakcji klienta polegającego na wysyłce do klienta
  ankiety w formie papierowej, dane osobowe wskazane w ankiecie przetwarzane są na
  podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  polegającego na udoskonalaniu oferowanych produktów i świadczonych usług.
 10.  NEWSLETTER
  Dokonanie zapisu na newsletter przez Użytkownika Serwisu wiąże się z koniecznością podania
  przez niego Danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest
  wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia wysyłki Newslettera, a ich niepodanie
  skutkuje brakiem realizacji zamówienia.
  Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania treści marketingowych w ramach
  Newslettera – podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie
  Newslettera; W celu otrzymywania Newslettera konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie
  adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych
  wymagań technicznych poza posiadaniem powszechnie wykorzystywanego systemu
  operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
  Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie
  maila na adres: biuro@comfort-reha.pl 
 11. PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE
  Administrator posiada profile społecznościowe (m.in. na portalu społecznościowym Facebook,
  Instagram) w związku z czym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te
  profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).
  Dane osobowe tych osób są przetwarzane:
  – w celu umożliwienia im aktywności na profilach;
  – w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom
  portali informacji o usługach, produktach Administratora oraz o organizowanych przez
  niego wydarzeniach;
  – w celach statystycznych i analitycznych;
  – ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
  Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
  – promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług;
  – w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.
 12. MARKETING
  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu przesyłanie treści marketingowych za
  pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez
  wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS),
  w celu prezentacji ofert handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach
  i usługach– na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO);
 13. KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKIEM POPRZEZ APLIKACJĘ CHAT ON-LINE
  Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość kontaktu poprzez dostępną w serwisie aplikację
  CHAT ON-LINE – w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na
  budowaniu i rozwijaniu relacji z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
  przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub
  realizowania zamówienia (i tak np. Dane osobowe zgromadzone na potrzeby wykonania
  umowy kupna-sprzedaży będą przetwarzane przez 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego,
  w którym dokonano zakupu), do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
  sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną
  przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (Dane zbierane na
  potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na wybrany kanał komunikacji, co do
  którego taka zgoda została wyrażona; Dane pozyskane w czasie komunikacji z Użytkownikiem poprzez aplikację Chat on-line oraz inne narzędzia będą przetwarzane do momentu wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania; Dane pozyskane w procesie badania satysfakcji klienta
  przetwarzane będą do momentu ustania celu dla którego zostały zebrane lub do momentu
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania); Dane pozyskane przez pliki cookies będą
  przetwarzane zgodnie z zapisami Polityki cookies poniżej.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
  niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
  Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym
  w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
  podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz podmiotom powiązanym z Administratorem,
  w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
  W uzasadnionych przypadkach, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej dane mogą
  być udostępniane organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
  informacji (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Centra Pomocy Społecznej, Fundacje,
  Stowarzyszenia w celach rozliczeniowych zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub pomocy w
  pozyskaniu dofinasowania).
 2.  Administrator co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli
  jednak jest to konieczne dane przekazywane są z zapewnieniem odpowiedniego stopnia
  ochrony, przede wszystkim poprzez:
  – współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w
  odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
  dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych
  osobowych;
  – stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  – stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
  nadzorczy.
  Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG
  na etapie ich zbierania.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
  – dostępu do treści swoich danych osobowych,
  – sprostowania danych,
  – usunięcia danych,
  – ograniczenia przetwarzania danych,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie
  usprawiedliwionego interesu administratora,
  – prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik Serwisu ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o
  ochronie danych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1.  CZYM SĄ PLIKI COOKIES
  Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które zapisywane są w komputerze lub urządzeniu mobilnym
  użytkownika (np. telefon, tablet) w momencie wizyty na witrynie www.comfort-reha.pl. W plikach
  przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach. Plik cookies zazwyczaj
  zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, czas życia pliku cookies, oraz wartość, zazwyczaj
  stanowiącą losowo generowany i niepowtarzalny ciąg znaków.
 2. CEL POLITYKI COOKIES
  Niniejsza Polityka cookies zawiera informacje o stosowanych plikach cookies oraz reguluje zasady ich
  wykorzystywania w serwisie www.comfort-reha.pl.
 3. USTAWIENIA I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
  Ustawienia powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych pozwalają na zapisywanie
  wszystkich rodzajów plików cookies. Możesz jednak zarządzać ustawieniami plików poprzez:
  1. narzędzia udostępniane przez operatorów przeglądarek internetowych (szczegóły dostępne
  po kliknięciu w linki poniżej):
  − Internet Explorer,
  − Mozilla Firefox,
  − Google Chrome,
  − Opera,
  − Safari.
  2. panel zarządzania plikami wyświetlany z chwilą ładowania strony głównej serwisu – wybór
  opcji „Zgadzam się”– powoduje, że Serwis zapisuje i korzysta ze wszystkich plików
  zapisywanych na Twoim urządzeniu końcowym; w panelu, po kliknięciu „Zarządzaj
  ustawieniami śledzenia” możesz wyrazić także zgodę na zapisywanie tylko wybranych
  rodzajów plików, które szerzej opisano w punkcie 4 poniżej.
  Użytkownik ma prawo, w każdej chwili wycofać zgodę na korzystanie przez Stronę z plików cookies.
  Służy temu np. przycisk „Zarządzanie plikami cookies"
  Należy pamiętać, że dezaktywacja używania plików cookie lub brak akceptacji ustawień może wiązać
  się z trudnościami z korzystania z wybranych funkcjonalności serwisu www.comfort-reha.pl.
 4. RODZAJE PLIKÓW COOKIES
  Gromadzone przez serwis pliki cookies można podzielić ze względu na:
  1. czas na jaki pliki cookies są instalowane w przeglądarce użytkownika:
  a) „sesyjne” (session cookie) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
  końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej, wyłączenia
  oprogramowania (przeglądarki internetowej) albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
  b) „stałe” (persistent cookie) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
  czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.2. cel wykorzystania plików cookies:
  a) niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w
  oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
  b) preferencyjne: umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i
  personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
  pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. – pliki przetwarzane
  w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  c) statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje
  naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z
  zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę
  użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  d) marketingowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji
  naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowe – pliki
  przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).