1. Warunki uzyskania zlecenia na przedmiot ortopedyczny i refundacji z NFZ 

Lekarz specjalista (chirurg, ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej lub reumatolog) wystawia zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne podając kod przedmiotu (P.131.01 lub P.130.00) i rodzaj schorzenia.

Okres użytkowania wózka dla dzieci do 18 roku życia (P.131.01) wynosi 3 lata, a dla osób powyżej 18 lat (P.130.00) – 4 lata.

Można w każdej chwili wystąpić o kolejne zlecenie do lekarza specjalisty, bez zachowania terminu użytkowania wózka, jeśli podopieczni posiadają specjalne uprawnienia, tj.:

1) potwierdzone kodem 47 DN – uprawnienia dla osób poniżej 18 roku życia

(zgodnie z ustawą „Za życiem”, art. 18 ust. 1 ustawy z 4 listopada 2016 r., Dz.U. z 2019, poz. 1860)

lub

2) potwierdzone kodem 47 ZN – uprawnienia dla osób dorosłych

(Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; Dz. U. Poz. 932)

lub

3) w uzasadnionych przypadkach, np. pacjent przytył, wyrósł, itp.

Każde zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, przed realizacją musi być potwierdzone przez Oddział NFZ właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta.

Wózki są bezpłatne do limitu 3000 zł.

Potwierdzone i zaewidencjonowane zlecenie podlega realizacji u dowolnie wybranego Realizatora zleceń (Świadczeniodawcy).

2. Warunki dofinansowania zakupu przez Powiatowe/Miejskie Centra Pomocy Rodzinie

Zwrot udziału własnego w zakupie wózka , to jest różnicy pomiędzy jego wartością a kwotą limitu przyznanego przez NFZ, można uzyskać składając wniosek w P/MCPR.

Do wniosku należy dołączyć:

  • ksero zlecenia (wniosku) potwierdzonego przez NFZ
  • fakturę na wózek z informacją jaką część kwoty refunduje NFZ, a jaką pacjent
  • oświadczenie o dochodach przypadających na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie
  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • numer NIP

UWAGA! W okresie użytkowania wózka przysługuje Państwu bezpłatna naprawa do kwoty 900 zł.

Zlecenie na naprawę wystawiają również oddziały NFZ.